AV

AV

Stand juni 2020
Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden (AV) - Börger GmbH

 

1. Geldigheidsbereik

(1) Onze algemene leveringsvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op leveringen en diensten aan handelaren en ondernemers in de zin van artikel 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en op publiekrechtelijke of bijzondere publiekrechtelijke entiteiten.

(2) Onze Algemene Voorwaarden (AV) zijn exclusief van toepassing. Wij aanvaarden geen tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij we uitdrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid van desbetreffende voorwaarden. Onze algemene voorwaarden (AV) zijn ook van toepassing wanneer wij goederen en diensten leveren met kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever.

2. Sluiting van het contract - Verklaringen - Rechten - Overdrachtsverbod

(1) De door ons afgegeven aanbiedingen of kostenramingen zijn vrijblijvend. De bestelling door de opdrachtgever vormt een bindend aanbod en kan binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling door ons worden geaccepteerd. Een contract wordt afgesloten met onze schriftelijke orderbevestiging tenzij anders overeengekomen. 

(2) Mondelinge toezeggingen door onze vertegenwoordigers of andere medewerkers vereisen schriftelijke bevestiging door ons.

(3) Wij behouden eigendoms- en auteursrechten op afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen en andere documenten. Dit geldt ook voor geschreven documenten die als vertrouwelijk zijn aangemerkt. De overdracht daarvan door de opdrachtgever aan derden vereist onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

(4) De contractuele aanspraken van de opdrachtgever zijn zonder onze schriftelijke toestemming niet overdraagbaar, voor zover de regeling in art. 354 a HGB niet van toepassing is.

3. Voorwerp van het contract en de service - kwaliteit van goederen

(1) Tenzij op uitdrukkelijk verzoek zijn wij voor de levering van concreet gevraagde, gedetailleerd beschreven of opgegeven goederen geen planning of advies verschuldigd met betrekking tot de vraag of de opdrachtgever de door ons geleverde producten voor zijn processen en toepassingen kan gebruiken, tenzij dit in contractuele voorwaarden is vastgelegd of grove nalatigheid kan worden afgeleid.

(2) De door ons verstrekte informatie over het voorwerp van de levering of dienst (bijvoorbeeld gewichten, afmetingen, gebruikswaarden, draagvermogen, toleranties en technische gegevens) en de illustraties van het voorwerp (bijvoorbeeld tekeningen en afbeelding) zijn slechts bij benadering doorslaggevend, tenzij de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel een gedetailleerde overeenkomst wordt verondersteld.

(3) Beschrijvingen van het voorwerp van de overeenkomst of de omvang van de levering en diensten, de vaststelling van kenmerken en technische gegevens mogen niet worden opgevat als kwaliteitsgarantie.

(4) De opdrachtgever kan met betrekking tot de bestelde goederen slechts kwalitatieve aanspraken tot op zekere hoogte laten gelden, zoals dat redelijk of commercieel gebruikelijk is voor goederen in de prijsklasse van de bestelde goederen.

(5) Commerciële afwijkingen en afwijkingen, die het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of technische verbeteringen vormen, en de vervanging van componenten door gelijkwaardige onderdelen zijn toegestaan, voor zover ze geen invloed hebben op de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel.

(6) De bestelde goederen worden altijd zonder bijzondere beschermingssystemen geleverd. De contractspartner heeft daarbij de mogelijkheid om dergelijke beschermingssystemen op zijn kosten bij ons te bestellen.

4. Prijzen

(1) De prijzen gelden voor de overeengekomen service of levering. Extra of speciale services worden apart in rekening gebracht.

(2) De prijzen zijn in euro af fabriek exclusief verpakking, de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde, douaneheffing en kosten bij exportleveringen en andere openbare heffingen. Bij levering van goederen buiten de EU ligt de transportverantwoordelijkheid bij de besteller en is hij verplicht om ons onmiddellijk, de volgens de toepasselijke Duitse wetgeving vereiste documenten volledig en correct ingevuld te bezorgen (bijv. ontvangstbevestiging, vervoerderscertificaat of CMR-vrachtbrief). Als de besteller deze verplichting niet nakomt binnen de daarvoor gestelde termijn, behouden wij ons het recht voor om de besteller het toepasselijke belastingtarief van de Duitse omzetbelasting over het factuurbedrag in rekening te brengen. Hetzelfde geldt voor belastingvrije intracommunautaire leveringen waarop het Duitse recht niet van toepassing is, voor zover de nationale wetgeving de desbetreffende documenten vereist, alsmede voor leveringen aan andere landen, waarbij de besteller verantwoordelijk is voor het exporteren.

(3) Wanneer de levering of dienst meer dan vier maanden na de sluiting van het contract wordt vertraagd en wanneer de kosten voor lonen, materiaal, verpakkingsmateriaal, vracht, belastingen of rechten in de tussentijd zijn gestegen, kan de overeengekomen prijs in overeenstemming met bovengenoemde kostenfactoren worden aangepast. Voor zover de overeengekomen prijzen op onze catalogusprijzen zijn gebaseerd en de levering of dienst meer dan vier maanden na het sluiten van het contract zal plaatsvinden, gelden onze catalogusprijzen op het moment van levering of dienst (elk verminderd met een overeengekomen percentage of vaste korting). Als de prijs meer dan 5 % verandert ten opzichte van de contractueel overeengekomen prijs, heeft de opdrachtgever het recht om het contract eenzijdig te verbreken, voor zover wij vasthouden aan een prijsverhogingseis ondanks de intentie van de klant om zich uit het contract terug te trekken.

5. Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij blijven eigenaar van de goederen tot al onze vorderingen jegens de opdrachtgever uit de verbintenis zijn voldaan. Dit geldt ook voor toekomstige vorderingendie voortvloeien uit gelijktijdig of later afgesloten contracten. Dit geldt ook wanneer afzonderlijke of al onze vorderingen in één actuele factuur zijn opgenomen en in het saldo zijn berekend en erkend. De opdrachtgever is bevoegd om in redelijkheid over de gekochte goederen te beschikken.

(2) Het eigendomsvoorbehoud omvat eveneens de door verwerking, combinatie, vermenging of verbinding van onze goederen verkregen producten tot de volledige waarde, waarbij wij als producent gelden, zonder dat daaruit verplichtingen voor ons ontstaan. Wanneer bij verwerking, combinatie, vermenging of verbinding met goederen van derden, het eigendomsrecht van deze derden blijft bestaan, verkrijgen wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak tot de waarde van de goederen, waarvoor het eigendomsrecht geldt op het tijdstip van de verwerking, verbinding, vermenging of combinatie.

(3) De uit de doorverkoop bestaande vorderingen jegens derden draagt de opdrachtgever reeds nu in totaliteit resp. in hoogte van ons eventuele aandeel in het mede-eigendom met alle bijkomende rechten en rang vóór de rest aan ons over ten behoeve van de zekerheidstelling. Wij accepteren de cessie. De opdrachtgever is ook na de cessie gemachtigd deze vorderingen ten uitvoer te brengen. Onze bevoegdheid, de vorderingen zelf ten uitvoer te brengen, blijft hierdoor onaangetast; we verplichten ons echter de vorderingen niet ten uitvoer te brengen, zolang de opdrachtgever zijn betalings- en overige verplichtingen correct nakomt. We kunnen eisen dat de opdrachtgever de overgedragen vorderingen en schuldenaars aan ons bekendmaakt, alle gegevens voor de tenuitvoerlegging aan ons verstrekt, de bijbehorende documenten overhandigt en de schuldenaars op de hoogte brengt van de cessie.

(4) Toegang van derden tot de goederen en vorderingen in onze eigendom moeten door de opdrachtgever onmiddellijk per aangetekende brief aan ons te worden meegedeeld. De goederen en de in plaats daarvan tredende vorderingen mogen voorafgaande aan de volledige betaling van onze vorderingen niet aan derden worden verpand of overgedragen, noch mag de eigendom ervan als zekerheidsstelling worden overdragen.

6. Betalingsvoorwaarden

(1) Tenzij niet anders door ons vermeld of overeengekomen, is de klant verplicht om de prijs onmiddellijk na ontvangst van de goederen of andere services te betalen zonder aftrek van korting.

(2) De opdrachtgever heeft alleen aanspraak op verrekeningsrechten wanneer zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons worden erkend.

(3) Het retentierecht van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de opdrachtgever voortvloeit uit hetzelfde contract, onbetwist is of wettelijk is vastgesteld.

7. Dienstverlening en dienstverleningstijd

(1) Bindende termijnen voor leveringen of diensten vereisen onze schriftelijke bevestiging voor bewijsvoering. Voor zover een medewerkingsplicht van de opdrachtgever is vereist, begint een overeengekomen leveringstermijn niet te lopen voordat de opdrachtgever aan deze plicht heeft voldaan. De medewerkingsplicht kan bestaan uit de tijdige verstrekking door de opdrachtgever van documenten, vereiste vergunningen en goedkeuringen. Ook de naleving van betalingsovereenkomsten vormt in deze zin een medewerkingsplicht.

(2) Een overeengekomen termijn geldt als nagekomen:

     (a) Bij levering zonder opstelling of montage, wanneer de gebruiksklare 
     zending binnen de overeengekomen termijn voor de levering of de 
     dienstverlening verzonden of afgehaald is. Bij een vertraagde levering, om 
     redenen waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, geldt de termijn als 
     nagekomen wanneer mededeling is gedaan over de gereedheid voor 
     verzending binnen de overeengekomen termijn.

     (b) Bij levering met opstelling en montage op het moment dat deze binnen de 
     overeengekomen termijn zijn uitgevoerd.

(3) Wij hebben het recht om deelleveringen te verrichten als:

     (a) de deellevering voor de opdrachtgever bruikbaar is binnen het kader van 
     het contractuele doel van de bestemming;

     (b) door de deellevering de levering van de overige bestelde goederen wordt 
     gewaarborgd en

     (c) er hierdoor voor de opdrachtgever geen aanzienlijke extra kosten of 
     aanvullende kosten ontstaan (tenzij de klant verklaart om deze kosten op zich 
     te nemen).

(4) Indien wij om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, geen leveringen of diensten ontvangen van onze leveranciers of subleveranciers ondanks de juiste planning, of in geval van overmacht zullen wij de klant daarvan tijdig op de hoogte stellen. In dit geval hebben wij het recht om de levering of dienst uit te stellen voor de duur van de belemmering of om ons volledig of gedeeltelijk uit het contract terug te trekken vanwege het deel van het contract dat nog niet is vervuld, voor zover we aan onze bovenstaande informatieplicht hebben voldaan en het aankooprisico of productierisico niet hebben aanvaard. Onder overmacht wordt gerekend stakingen, uitsluitingen, interventies van de overheid, energie- en grondstoffentekorten, onvrijwillige vervoersknelpunten, onvrijwillige operationele belemmeringen, bijvoorbeeld als gevolg van brand-, water- en machineschade, en alle andere belemmeringen die objectief gezien niet door ons zijn veroorzaakt.

(5) Als een leverings- of dienstverleningstermijn, of een overeengekomen bindende leverings- of dienstverleningstermijn, of als gevolg van de gebeurtenissen in de bovengenoemde paragraaf 4, de overeengekomen leverings- of dienstverleningstermijn met meer dan vier weken wordt overschreden of is bij een niet-bindend dienstverleningstermijn het nakomen van het contract voor de opdrachtgever objectief onredelijk, heeft de opdrachtgever het recht om, vanwege het nog niet vervulde deel van het contract, het contract eenzijdig op te zeggen. Verdere rechten van de opdrachtgever, met name schadeclaims, zijn in dit geval niet toepasselijk.

8. Debiteursverzuim – representatieplicht

(1) Als wij in gebreke blijven, is het onze aansprakelijkheid om bij eenvoudige nalatigheid de vertragingsschade te vergoeden tot 5 % van de contractprijs. Verdere vorderingen van de opdrachtgever blijven geldig.

(2) Voor zover het te leveren artikel alleen door generieke kenmerken wordt bepaald, zijn wij alleen aansprakelijk voor schadeloosstelling als we niet bewijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor de latere nalevering, vertraging van de levering of de gebreken van het artikel. Daarnaast zijn de voorwaarden van nr. XI van de AV van toepassing.

9. Vervulling - Overdracht van risico - Afname

(1) De levering wordt af fabriek uitgevoerd die ook de locatie van contractnakoming is. Op verzoek en op kosten van de opdrachtgever worden de goederen naar een andere bestemming verzonden (verzendingskoop). Tenzij anders overeengekomen hebben wij het recht om zelf de verzendingsmethode (met name transportbedrijven, verzendverzendingsroute, verpakking) te bepalen.

(2) De verzending wordt alleen door ons verzekerd op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever en op zijn kosten verzekerd tegen diefstal, breuk, transport-, brand- en waterschade of andere verzekerbare risico's. Wanneer de verzending of bezorging wordt vertraagd door toedoen van de opdrachtgever kunnen opslagkosten worden gevorderd. De opslagkosten bedragen 0,5 % van het factuurbedrag voor iedere begonnen maand sinds de mededeling van gereedheid voor verzending. De opslagkosten zijn beperkt tot 5 % van het factuurbedrag, voor zover geen opzet of grove nalatigheid kan worden aangetoond. De opdrachtgever heeft het recht om aan te tonen dat er geen of lagere opslagkosten zijn ontstaan.

(3) Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de goederen wordt alleen bij de overdracht aan de opdrachtgever overgedragen. In het geval van verzendingskopen wordt het risico van toevallige schade en toevallige verslechtering van de goederen en vertragingsrisico overgedragen bij levering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die is aangesteld voor de verzending.

(4) Voor zover de afname is overeengekomen, is dit doorslaggevend voor de overdracht van het risico. Ook in andere gevallen gelden de wettelijke bepalingen van het contractrecht voor de overeengekomen afname. De overdracht of afname heeft dezelfde betekenis wanneer de opdrachtgever bij de aanvaarding in gebreke blijft.

10. Claims voor gebreken – Verjaring 

(1) De opdrachtgever moet zich houden aan de verantwoordelijkheden uit artikel 377 van het Duitse Handelsrecht (HGB). Bij ontvangst van de levering identificeerbare gebreken moeten aan het transportbedrijf worden gemeld en door het transportbedrijf worden genoteerd. Klachten over gebreken moeten een gedetailleerde beschrijving van het defect bevatten. Voorafgaand aan de reparatie/bestelling van vervangingsonderdelen moet aan de opdrachtnemer worden aangetoond of er sprake zou kunnen zijn van een garantiegeval. Reeds uitgevoerde, niet correcte reparaties kunnen niet met terugwerkende kracht als garantiegeval geldend worden gemaakt. Een klacht buiten de gestelde termijn sluit elke claim van de opdrachtgever uit.

(2) Wij zijn niet aansprakelijk voor openbare verklaringen, promoties of reclame door een andere fabrikant of andere derde partij; zij vormen geen contractueel kwaliteitsgarantie van de goederen.

(3) Aanspraken van de opdrachtgever op grond van de voor de nakoming achteraf vereiste kosten, in het bijzonder transport-, verkeers-, werk- en materiaalkosten, zijn uitgesloten, voor zover deze kosten hoger worden, omdat de door ons geleverde goederen achteraf op een ander plaats dan de vestiging van de opdrachtgever, zijn gebracht, tenzij dit brengen in overeenstemming is met het beoogde gebruik.

(4) Als de opdrachtgever om rectificatie van een gebrek verzoekt, kan hij na de vervaldag van de betaling een deel van de vergoeding weigeren tot maximum het drievoudige van de vereiste kosten voor de rectificatie van het gebrek.

(5) Onze aansprakelijkheid voor plichtsverzuim als gevolg van materiële gebreken is uitgesloten, voor zover gebreken en gerelateerde schade niet aantoonbaar berusten op defect materiaal, defecte constructie, defecte uitvoering of gebrekkige montage- en gebruikshandleiding. De garantieaanspraak en aansprakelijkheid zijn uitgesloten als gevolg van onjuist gebruik (met name in het geval van installatie of montage die niet overeenkomen met de stand van de techniek en de montagehandleiding), natuurlijke slijtage van de goederen, overmatig gebruik, ongeschikte bedrijfsmiddelen of voor de gevolgen van fysische, chemische of elektrische invloeden die niet overeenkomen met de voorziene gemiddelde standaardinvloeden.

(6) De verjaringstermijn voor claims wegens gebreken bedraagt 12 maanden. Dit geldt niet voor bouwcontracten, voor zaken die in overeenstemming met het gangbare gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en gebreken hebben veroorzaakt, bij aanspraken wegens letsel van het leven, lichaam en gezondheid en bij grove nalatigheid door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze medewerkers. Onverminderd geldig blijven ook wettelijke bijzondere voorschriften voor vorderingen tot teruggave door derden (artikel 438 I nr. 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek), in geval van opzet door de verkoper (artikel 438 III van het Duitse Burgerlijk Wetboek) en voor vorderingen ten aanzien van leveranciers bij definitieve levering aan een gebruiker (artikel 479 van het Duitse Burgerlijk Wetboek).

11. Aansprakelijkheid voor schade

(1) Wij zijn, ongeacht de rechtsgrond, volledig aansprakelijk voor schade

     (a) bij opzet;

     (b) bij schending van leven, lichaam of gezondheid door schuld;

     (c) bij gebreken die wij arglistig hebben verzwegen of waarvan we de 
     afwezigheid hebben gegarandeerd;

     (d) bij gebreken aan het geleverde voorwerp, voor zover volgens de wetgeving 
     inzake productaansprakelijkheid (ProdHaftG) voor persoonlijk letsel of 
     materiële schade aan privé gebruikte voorwerpen aansprakelijkheid bestaat.

(2) In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen zijn wij ook aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid beperkt tot de schade die voorzien is in het contract als mogelijk gevolg van een schending van het contract of die we hadden moeten voorzien in het geval van due diligence en die meestal te verwachten is wanneer het geleverde voorwerp zoals bedoeld wordt gebruikt. Essentiële contractuele verplichtingen zijn de verplichtingen die de essentiële rechtsposities van de opdrachtgever beschermen, die overeenkomstig de inhoud en het doel van het contract aan de opdrachtgever moeten worden gegarandeerd, en verplichtingen waarvan de nakoming de juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en naleving van het contract waarop de opdrachtgever regelmatig heeft kunnen vertrouwen en kan vertrouwen.

(3) Wij zijn ook aansprakelijk voor schade als gevolg van grove nalatigheid. Wanneer andere essentiële contractverplichtingen worden geschonden en ook andere door de wet beschermde rechten zoals het leven, lichaam of gezondheid worden aangetast, zijn wij ook aansprakelijk in het geval van grove nalatigheid beperkt tot de schade die voorzien is in het contract als mogelijk gevolg van een schending van het contract of die we hadden moeten voorzien in het geval van due diligence en die meestal te verwachten zijn wanneer het geleverde voorwerp zoals bedoeld wordt gebruikt.

(4) Verdere aanspraken zijn uitgesloten.

(5) De in paragrafen 1 tot en met 4 vermelde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid zijn ook van toepassing op overeenkomstig plichtsverzuim door onze uitvoeringsmedewerkers.

(6) Voor zover de aansprakelijkheid van schadevergoeding jegens ons wordt uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van schadevergoeding van onze organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere uitvoeringsmedewerkers.

12. Rechtskeuze - rechtsgebied

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van haar conflictregels en het VN-kooprecht (CISG).

(2) Het exclusieve rechtsgebied is de bevoegde rechtbank voor de bedrijfszetel in Borken-Weseke.


13. Exportcontrole

(1) De besteller verbindt zich ertoe om zich te onthouden van de volgende transacties:

     (a) transacties met personen, organisaties of entiteiten die op een sanctielijst 
     staan overeenkomstig de EG-verordeningen, de VS-uitvoervoorschriften of de 
     van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

     (b) transacties met staten onder embargo die verboden zijn.

     (c) transacties waarvoor de vereiste vergunning niet beschikbaar is.

     (d) transacties die in combinatie met ABC-wapens of voor militair eindgebruik 
     kunnen worden gebruikt.

(2) De besteller zal ons onmiddellijk en zonder schriftelijk verzoek op de hoogte stellen als hij op de hoogte wordt gebracht van een schending van bovenstaande verplichtingen of van een overeenkomstige verdenking.

(3) Als de besteller de bovenstaande verplichtingen schendt, hebben wij het recht om ons terug te trekken uit het contract. De vordering van eventuele verdere aanspraken, met name schadevergoedingsclaims, blijft onaangetast.

(4) De besteller zal op verzoek alle voor de exportvergunning of vereiste informatie voor het goedkeuringsproces bij het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA - Federaal Bureau voor Economische Zaken en Exportcontrole) aan ons verstrekken.