AVV

AVV

1. Omvang van leveringen en diensten

 

(1) Onze leveringen, diensten en aanbiedingen vinden uitsluitend plaats op basis van deze algemene verkoopvoorwaarden. Andersluidende bevestigingen en bevestigingen die wijzen op eigen verkoop- of inkoopvoorwaarden worden niet aanvaard.

(2) We behouden ons de onbeperkte eigendoms- en auteursrechtelijke gebruiksrechten voor van modellen, proeven en recepturen en andere documenten; deze mogen uitsluitend toegankelijk worden gemaakt voor of gebruikt worden door derden na onze voorafgaande toestemming.

(3) De aanspraken uit het koopcontract mogen door de contractspartner zonder onze schriftelijke toestemming niet worden overgedragen, voor zover de regeling in art. 354 a HGB niet van toepassing is.

(4) Telefonische en mondelinge afspraken en afspraken met onze vertegenwoordigers / medewerkers worden voor ons pas bindend, wanneer deze door ons schriftelijk bevestigd worden.

(5) De bestelde goederen worden altijd zonder bijzondere beschermingssystemen geleverd. De contractspartner heeft daarbij de mogelijkheid dergelijke beschermingssystemen op zijn kosten bij ons te bestellen.

(6) Zonder uitdrukkelijke opdracht zijn wij bij de levering van concreet aangevraagde resp. gedetailleerd beschreven goederen niet verplicht tot planning of advisering.

2. Aanbod en prijzen

 

(1) Aanbod en prijzen zijn vrijblijvend en ook voor nabestellingen niet bindend.

(2) Aangegeven prijzen zijn in geval van twijfel altijd zonder de wettelijke btw.

(3) Voor zover er tussen de afsluiting van het contract en de overeengekomen en/of daadwerkelijke leverdatum meer dan vier maanden liggen, gelden de prijzen die op het moment van de levering of beschikbaarstelling gelden, tenzij we op dat moment in verzuim zijn met de levering.

(4) Bij prijsverhogingen van onze toeleveranciers, stijgingen van loon- en transportkosten of andere onverwachte kostenstijgingen, hebben wij het recht, opnieuw te onderhandelen over de vaststelling van de prijs.

(5) Gegevens in onze offertes en/of onze orderbevestigingen die op een klaarblijkelijke vergissing zijn gebaseerd, met name schrijf- of rekenfouten, zijn niet bindend. In dat geval geldt de klaarblijkelijk gewilde verklaring.

3. Eigendomsvoorbehoud

 

(1) We behouden het eigendom van de goederen voor, totdat al onze vorderingen jegens de contractspartner uit de verbintenis zijn voldaan; dat geldt ook voor vorderingen die in de toekomst ontstaan, ook uit gelijktijdig of later afgesloten contracten. Dit geldt ook wanneer afzonderlijke of al onze vorderingen in één actuele factuur zijn opgenomen en in het saldo zijn berekend en erkend. De contractspartner is bevoegd om in redelijkheid over de gekochte goederen te beschikken.

(2) Het eigendomsvoorbehoud omvat eveneens de door verwerking, combinatie, vermenging of verbinding van onze goederen verkregen producten tot de volledige waarde, waarbij wij als producent gelden, zonder dat daaruit verplichtingen voor ons ontstaan. Wanneer bij verwerking, combinatie, vermenging of verbinding met goederen van derden, het eigendomsrecht van deze derden bestaan blijft, verkrijgen wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak van de waarde van de goederen, waarvoor het eigendomsrecht geldt op het tijdstip van de verwerking, verbinding, vermenging of combinatie.

(3) De uit de doorverkoop bestaande vorderingen jegens derden draagt de contractspartner reeds nu in totaliteit resp. in hoogte van ons eventuele aandeel in het mede-eigendom met alle bijkomende rechten en rang vóór de rest aan ons over ten behoeve van de zekerheidstelling. Wij accepteren de cessie. De contractspartner is ook na de cessie gemachtigd deze vorderingen ten uitvoer te brengen. Onze bevoegdheid, de vorderingen zelf ten uitvoer te brengen, blijft hierdoor onaangetast; we verplichten ons echter de vorderingen niet ten uitvoer te brengen, zolang de contractspartner zijn betalings- en overige verplichtingen correct nakomt. We kunnen eisen, dat de contractspartner de overgedragen vorderingen en de schuldenaars aan ons bekendmaakt, alle gegevens voor de tenuitvoerlegging aan ons verstrekt, de bijbehorende documenten overhandigt en de schuldenaars op de hoogte stelt van de cessie.

(4) Toegang van derden tot de goederen en vorderingen in onze eigendom moeten door de contractspartner onmiddellijk per aangetekende brief aan ons te worden meegedeeld. De goederen en de in plaats daarvan tredende vorderingen mogen voorafgaande aan de volledige betaling van onze vorderingen niet aan derden worden verpand of overgedragen, noch mag de eigendom ervan als zekerheidsstelling worden overdragen.

(5) Wanneer in verband met de betaling van de koopprijs door de contractspartner een aansprakelijkheid onzerzijds op basis van een wissel wordt gegrond, vervalt het eigendomsvoorbehoud en de daaraan ten grondslag liggende vordering uit de levering van de goederen niet voordat de wissel door de contractspartner als betrokkene is betaald.

(6) Wanneer de gerealiseerde waarde uit de zekerheidstellingen meer dan 10 % hoger is dan onze vorderingen wordt op verzoek van de contractspartner de zekerheidstellingen voor dat deel naar onze keuze vrijgegeven.

4. Betalingsvoorwaarden

 

(1) De factuurbedragen moeten na levering contant of door onkostenvrije overschrijving op één van onze bankrekeningen worden betaald, voor zover er geen bijzondere betalingsovereenkomsten overeengekomen zijn. Wanneer uit de factuur bijzondere voorwaarden voortkomen, hebben deze voorwaarden voorrang.

(2) De contractspartner kan het factuurbedrag uitsluitend verrekenen met vorderingen die onbestreden of rechtsgeldig vastgesteld zijn. Een retentierecht kan alleen geldend worden gemaakt voor zover dit op dezelfde contractuele verbinding gebaseerd is.

(3) We behouden ons het recht voor, alle zakelijke verbindingen te verzekeren middels een kredietverzekering en de vereiste gegevens van de klant en de contractuele verbintenis aan de verzekeraar door te geven.

5. Termijn voor leveringen en diensten

 

(1) Overeengekomen termijnen voor leveringen of diensten beginnen niet voorafgaande aan de dag, waarop tussen de besteller en ons schriftelijke overeenstemming is bereikt over de bestelling. De termijn wordt nagekomen onder de voorwaarde van de tijdige ontvangst van alle documenten, vereiste vergunningen, vrijgaven die door de besteller moeten worden verstrekt, tijdige verschaffing van duidelijkheid over en de goedkeuring van de plannen, de nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en alle overige verplichtingen. Wanneer niet op tijd wordt voldaan aan deze voorwaarden wordt de termijn naar redelijkheid verlengd. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan.

(2) de termijn geldt als nagekomen: a) Bij levering zonder opstelling of montage, wanneer de gebruiksklare zending binnen de overeengekomen termijn voor de levering of de dienstverlening verzonden of afgehaald is. Bij een vertraagde levering, om redenen waarvoor de besteller verantwoordelijk is, geldt de termijn als nagekomen wanneer mededeling is gedaan over de gereedheid voor verzending binnen de overeengekomen termijn. b) Bij levering met opstelling en montage op het moment dat deze binnen de overeengekomen termijn zijn uitgevoerd.

(3) Wanneer het niet nakomen van de termijn voor leveringen of diensten aantoonbaar is terug te voeren op mobilisatie, oorlog, oproer, staking, uitsluiting of het intreden van onvoorziene belemmeringen, die buiten onze wil liggen, wordt de termijn in redelijkheid verlengd.

(4) Bij het niet nakomen van de termijn om andere dan de onder punt 5.3 genoemde redenen, kan de besteller – voor zover een door hem verleend uitstel van 14 dagen is verstreken en hij kan aantonen dat wegens de vertraging schade voor hem is ontstaan – een vergoeding op grond van het verzuim eisen voor ieder volledige week van de vertraging na het verstrijken van het uitstel ter hoogte van ½ % tot aan in het totaal 5 % van de waarde van het betreffende deel van de leveringen en diensten, die wegens niet tijdige voltooiing van individuele bijbehorende voorwerpen niet op de beoogde wijze in gebruik kon worden genomen. De besteller kan de betaling van kostenvergoeding wegens vertraging ook eisen, wanneer de onder het punt 5.3 genoemde omstandigheden pas na schuldige overschrijding van de oorspronkelijk overeengekomen termijn intreden. Overige aanspraken van de besteller zijn bij een vertraagde levering, ook na afloop van een verleend uitstel van de levering, beperkt tot het 3-voudige van de nettowaarde van de levering. Dit geldt niet wanneer de vertraging is terug te voeren op opzet of grove nalatigheid van de leverancier of één van diens werknemers.

(5) Het recht van de besteller op beëindiging na een vruchteloos verstrijken van een aan de leverancier gestelde redelijke termijn voor prestatie of nakoming blijft onaangetast.

(6) Wanneer de verzending of bezorging wordt vertraagd door toedoen van de besteller kunnen opslagkosten worden geëist. De opslagkosten bedragen 0,5 % van het factuurbedrag voor iedere begonnen maand sinds de mededeling over de gereedheid voor verzending. De opslagkosten zijn beperkt tot 5 % van het factuurbedrag, voor zover er geen opzet of grove nalatigheid kunnen worden aangetoond. De besteller heeft het recht om aan te tonen, dat geen of lagere opslagkosten ontstaan zijn.

6. Risico-overgang

 

De verzending vindt in ieder geval plaats op risico van de ontvanger. Dergelijke transporten worden uitsluitend op uitdrukkelijke opdracht van de besteller verzekerd. Dit geldt ook bij franco-leveringen en bezorging met eigen bedrijfsvoertuigen.

7. Aanneming

 

(1) Onbelangrijke gebreken geven niet het recht op weigering van de af- / aanneming.

(2) Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan, voor zover relevante belangen van de besteller hier niet aan in weg staan.

8. Aanspraken bij gebreken

 

(1) Wij hebben het recht om binnen een redelijke termijn een vervangende levering te leveren.

(2) Wanneer wij geen gebruik maken van het recht op het leveren van een vervangende levering, hebben we het recht binnen een redelijke termijn de geleverde goederen kosteloos voor de besteller achteraf te verbeteren.

(3) Wanneer de verbetering achteraf mislukt resp. niet binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd, blijven de wettelijke rechten van de koper voorbehouden, met name het recht op verbetering of vervangende levering, voor zover dat van de besteller verwacht kan worden, mindering of wanneer de aansprakelijkheid voor het gebrek geen bouwprestatie is, naar eigen keuze de beëindiging van het contract.

(4) Wanneer wij gebruik maken van ons recht op verbetering achteraf, dan heeft de besteller het recht, een deelbedrag in te houden; het deelbedrag bedraagt maximaal het 3-voudige van de te verwachten kosten voor het verhelpen van het gebrek.

(5) Aanspraken van de besteller op grond van de voor de nakoming achteraf vereiste kosten, in het bijzonder transport-, verkeers-, werk- en materiaalkosten, zijn uitgesloten, voor zover deze kosten hoger worden, omdat de door ons geleverde goederen achteraf op een ander plaats dan de vestiging van de besteller, zijn gebracht, tenzij dit brengen in overeenstemming is met het beoogde gebruik.

(6) In de volgende situaties wordt er geen garantie gegeven: Ongeschikt of onjuist gebruik, gebrekkige montage resp. inbedrijfname door de besteller of derden, natuurlijke slijtage, gebrekkige of nalatige behandeling, niet op de voorgeschreven wijze uitgevoerd onderhoud, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden – voor zover deze niet onder onze verantwoordelijkheid vallen.

(7) Klaarblijkelijke gebreken bij fabrieksprestaties kunnen na de afname uitsluitend geldend worden gemaakt, wanneer deze onverwijld worden meegedeeld. Voor het overige geld § 640 lid 2 BGB. In overige gevallen dient de besteller, om aanspraak te kunnen maken op het verhelpen van gebreken, het gebrek onverwijld, echter uiterlijk twee weken na de levering, schriftelijk aan ons mee te delen. De gebrekkige voorwerpen dienen voor een bezichtiging door ons in de toestand te worden gehouden, waarin zij zich op het moment van de vaststelling van het gebrek bevinden.

(8) Voorafgaande aan de reparatie / bestelling van vervangingsonderdelen moet aan de verkoper worden aangetoond of er sprake zou kunnen zijn van een garantiegeval. Reeds uitgevoerde, niet correcte reparaties kunnen niet met terugwerkende geval als garantiegeval geldend worden gemaakt.

(9) De bovenstaande regelingen gelden niet voor de verkoop van gebruikte voorwerpen. Deze worden geleverd met uitsluiting van alle garantieaanspraken, met uitzondering van aanspraken op schadevergoeding; de regelingen onder artikel 9 blijven onaangetast.

9. Aansprakelijkheid

 

(1) Wanneer het geleverde voorwerp door onze schuld ten gevolge van nagelaten of onjuiste uitvoering van voor of na de afsluiting van het contract gedane voorstellen en adviezen of door de schending van andere contractuele nevenbedingen – in het bijzonder handleiding voor bediening en onderhoud van het geleverde voorwerp – door de besteller niet conform het contract kan worden gebruikt, dan gelden met uitsluiting van verdere aanspraken van de besteller de regelingen in de artikelen 8 en 9 lid 2 overeenkomstig.

(2) Voor schade die niet aan het geleverde voorwerp zelf is ontstaat zijn we om welke rechtsgrond dan ook slechts aansprakelijk

a) bij opzet;

b) bij grove nalatigheid van de eigenaar/de organen of leidinggevende werknemers van de onderneming;

c) bij schending van leven, lichaam, gezondheid door schuld;

d) bij gebreken die arglistig verzwegen zijn of waarvan we de afwezigheid hebben gegarandeerd;

e) bij gebreken aan het geleverde voorwerp, voor zover volgens de wetgeving inzake productaansprakelijkheid of materiële schade aan privé gebruikte voorwerpen aansprakelijkheid bestaat.

Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door schuld zijn we ook bij grove nalatigheid van niet-leidinggevende werknemers en bij lichte nalatigheid aansprakelijk; in het laatste geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die typerend voor het contract en redelijkerwijze te voorzien is. Verdere aanspraken zijn uitgesloten.

10. Verjaring

 

Alle aanspraken van de besteller, om welke rechtsgrond dan ook, verjaren na 12 maanden. Voor aanspraken op schadevergoeding op grond van artikel 9 lid 2a tot e gelden de wettelijke termijnen. Deze gelden ook voor gebreken aan een bouwwerk of geleverde voorwerpen, die conform de gebruikelijke gebruikswijzen voor een bouwwerk zijn gebruikt en de gebreken hebben veroorzaakt.

11. Plaats van levering en bevoegd gerecht

 

(1) Op de contractuele verbintenissen is het Duitse recht van toepassing.

(2) Plaats van levering is 46325 Borken (Westfalen) in Duitsland. Het bevoegde gerecht voor alle gedingen uit de contractuele verbintenis is het gerecht in de vestigingsplaats van de onderneming, voor zover de besteller een koopman is. Dit gerecht is eveneens bevoegd bij eisen met betrekking tot cheques en wissels.

12. Salvatorische clausule

 

Bij gerechtelijke nietigheid van afzonderlijke punten blijven de overige delen van het contract bindend. Dat geldt niet wanneer het vasthouden aan het contract leidt tot een hardheid die niet van één van de partijen kan worden verwacht.