AGB

AGB

1. Zakres dostaw i usług

 

(1) Nasze dostawy, usługi i oferty są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych ogólnych warunków handlowych. Poświadczenia przeciwne do poświadczeń odnoszących się do ogólnych warunków handlowych lub warunków zakupu są tym samym odrzucane.

(2)Zastrzegamy sobie nieograniczone prawo własności oraz prawo do eksploatacji praw autorskich do wzorców, próbek i receptur oraz innych dokumentów. Ich udostępnienie osobom trzecim oraz wykorzystywanie przez nie może się odbywać jedynie za naszą zgodą.

(3) Roszczenia wynikające z umowy zakupu nie mogą być przenoszone przez partnera umowy bez naszej pisemnej zgody, o ile nie mają zastosowania przepisy Niemieckiego Kodeksu Handlowego § 354 a.

(4) Uzgodnienia telefoniczne i ustne, a także porozumienia z naszymi agentami/pracownikami są dla nas wiążące tylko, jeśli zostaną przez nas potwierdzone pisemnie.

(5) Zamówione towary są dostarczane zasadniczo bez specjalnych urządzeń zabezpieczających. Partner umowy może zamówić takie urządzenia zabezpieczające w naszej firmie na własny koszt.

(6) W przypadku dostawy towarów, do których istniało konkretne zapytanie lub szczegółowy opis firma nie jest zobowiązana do wykonywania planowania lub udzielania konsultacji, jeśli nie wystosowano wyraźnego zlecenia.

2. Oferty i ceny

 

(1) Oferty i ceny mogą ulec zmianie i nie są wiążące w przypadku ponownych zamówień.

(2) Ceny są zawsze podawane bez ustawowego podatku VAT.

(3) Jeżeli między zawarciem umowy a uzgodnionym lub rzeczywistym terminem dostawy upływa więcej niż cztery miesiące, obowiązują ceny aktualne na moment dostawy lub jej przygotowania, chyba że dostawa jest przez nas opóźniona.

(4) W przypadku wzrostu cen naszych poddostawców, zwiększenia płac i kosztów transportu lub innego nieprzewidzianego wzrostu kosztów jesteśmy uprawnieni do negocjacji nowej ceny.

(5) Dane w naszych ofertach lub potwierdzeniach zamówień wynikające z oczywistego błędu, mianowicie błędu pisowni lub błędu obliczeniowego, nie stanowią dla nas zobowiązania. Obowiązywać będzie wówczas oczywiste zamierzone wyjaśnienie.

3. Zastrzeżenie własności

 

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności do towarów do momentu spłaty wszystkich naszych wierzytelności wobec partnera umowy wynikających ze zobowiązań handlowych łącznie z przyszłymi wierzytelnościami wynikającymi z umów zawartych w tym samym czasie lub później. Obowiązuje to także wówczas, gdy niektóre lub wszystkie nasze wierzytelności zostały uwzględnione w rachunku bieżącym, a saldo zostało wyrównane i uznane. Partner umowy ma prawo do rozporządzania zakupionymi towarami w toku zwykłej działalności gospodarczej.

(2) Zastrzeżenie własności dotyczy również wyrobów powstałych w wyniku przetwarzania, mieszania, kombinacji i łączenia naszych towarów przy ich pełnej wartości, w przypadku których funkcjonujemy jako producent bez żadnych wynikających dla nas z tego tytułu zobowiązań. Jeżeli podczas przetwarzania, mieszania, kombinacji lub łączenia z towarami strony trzeciej, ma ona do nich prawo własności, nabywamy prawo współwłasności do nowego przedmiotu zgodnie ze stosunkiem wartości towaru odrębnego do pozostałych przetworzonych towarów w czasie przetwarzania, łączenia lub mieszania.

(3) Wierzytelności wynikające z odsprzedaży na rzecz osób trzecich partner umowy ceduje na nas od razu w pełnej kwocie lub w wysokości naszego udziału we współwłasności ze wszystkimi prawami ubocznymi i priorytetem przed resztą do zabezpieczenia. My ze swojej strony akceptujemy cesję. Partner umowy jest upoważniony do ściągania tych wierzytelności także po wykonaniu cesji. Nasze pełnomocnictwo do samodzielnego ściągania wierzytelności pozostaje nienaruszone, ale zobowiązujemy się do nieściągania wierzytelności dopóki partner umowy wypełnia należycie swoje zobowiązania płatnicze i inne zobowiązania. Możemy wymagać, aby partner umowy poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, przekazał nam wszelkie informacje konieczne do ściągnięcia wierzytelności, przekazał odpowiednie dokumenty i powiadomił dłużników o cesji.

(4) Partner umowy musi niezwłocznie poinformować nas listem poleconym o dostępie osób trzecich do należących do nas towarów oraz wierzytelności. Towary i związane z nimi wierzytelności nie mogą być zastawiane na rzecz osób trzecich, ani być przekazywane dla zabezpieczenia przed całkowitym spłaceniem naszych wierzytelności.

(5) Jeżeli w związku z zapłatą ceny zakupu przez partnera umowy uzasadniona stanie się nasza odpowiedzialność, zgodnie z przepisami wekslowymi, nie wygasa prawo do zastrzeżenia własności, a także podstawowa wierzytelność za dostawy towarów przed wykupem weksla przez partnera umowy będącego akceptantem.

(6) Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza nasze wierzytelności o więcej niż 10%, możemy zdecydować na wniosek partnera umowy o zwolnieniu zobowiązań o tę kwotę.

4. Warunki płatności

 

(1) Kwoty faktur są płatne gotówką po zrealizowaniu dostawy lub wolnym od opłat przelewem na nasze konto, chyba że obowiązują szczególne uzgodnienia płatnicze. Jeżeli z faktury wynikają specjalne warunki, wówczas mają one pierwszeństwo.

(2) Partner umowy może liczyć tylko na te wierzytelności, które są bezsporne lub prawnie uzasadnione. Prawa zatrzymania można dochodzić jedynie, jeżeli jest ono oparte na tej samej umowie.

(3) Zastrzegamy sobie prawo do ochrony wszystkich transakcji w zakresie ubezpieczeń kredytów oraz do przekazywania ubezpieczycielowi wymaganych danych klienta oraz warunków umowy.

5. Termin realizacji dostawy i usług

 

(1) Uzgodnione terminy dostaw lub usług nie są realizowane do momentu przedłożenia w formie pisemnej porozumienia w sprawie zamówienia pomiędzy nami a Kupującym. Dotrzymanie terminu jest uzależnione od terminowego dostarczenia przez Kupującego kompletu wymaganych dokumentów, niezbędnych licencji, zezwoleń, terminowych wyjaśnień i zatwierdzeń planów, dotrzymania uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań. Niespełnienie tych warunków powoduje odpowiednie wydłużenie terminu realizacji. Dozwolone są dostawy częściowe.

(2) Termin uznaje się za dotrzymany, gdy: a) w przypadku dostawy bez instalacji lub montażu przesyłka była dostarczona lub odebrana w uzgodnionym terminie dostawy lub usługi. Jeżeli Kupujący jest odpowiedzialny za opóźnienia dostawy, termin uważa się za spełniony z chwilą zgłoszenia gotowości wysyłki w uzgodnionym terminie, b) w przypadku dostawy z instalacją lub montażem, jeśli została zrealizowana w uzgodnionym terminie.

(3) Jeżeli niedotrzymanie terminu dostaw lub usług jest spowodowane mobilizacją, wojną, zamieszkami, strajkami, blokadami lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami będących poza naszą kontrolą, okres realizacji zostanie odpowiednio wydłużony.

(4) W przypadku niedotrzymania terminu z przyczyn innych niż wymienionych w punkcie 5.3. Kupujący może - pod warunkiem, że upłynął ustanowiony przez niego termin dodatkowy 14 dni i udowodni, że powstały szkody wynikłe z tego opóźnienia - ubiegać się o odszkodowanie z tytułu opóźnienia za każdy tydzień zwłoki następujący po terminie dodatkowym w wysokości od ½ do około 5% wartości tej części dostaw i usług, które ze względu na opóźnioną realizację poszczególnych powiązanych elementów nie mogły być oddane do eksploatacji. Kupujący może zażądać wypłaty odszkodowania za zwłokę także w przypadku, gdy okoliczności wymienione w punkcie 5.3 wystąpiły dopiero po przekroczeniu pierwotnie uzgodnionego terminu. Wszelkie inne roszczenia kupującego we wszystkich przypadkach opóźnionej dostawy, także po upływie terminu dodatkowego dostawcy, są ograniczone do 3-krotnej wartości netto dostarczonych towarów. Powyższe ustalenie nie ma zastosowania, jeśli opóźnienie jest spowodowane umyślnie lub powstało w wyniku rażącego niedbalstwa dostawcy lub jego pracowników.

(5) Prawo kupującego do odstąpienia po upływie odpowiedniego terminu wyznaczonego dostawcy na realizację lub uzupełnienie realizacji dostawy pozostaje nienaruszone.

(6) Jeśli wysyłka lub dostawa opóźnia się z winy kupującego, możliwe jest naliczenie opłat za przechowywanie. Opłata za przechowywanie jest obliczana w wysokości 0,5% kwoty faktury za każdy rozpoczęty miesiąc od zgłoszenia gotowości. Opłata za przechowywanie jest ograniczona do 5% kwoty faktury, chyba że nie udowodniono przypadku rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego. Kupujący zachowuje prawo do udowodnienia, że nie są ponoszone żadne lub poniesiono niższe koszty przechowywania.

6. Przeniesienie ryzyka

 

Wysyłka jest realizowana zawsze na ryzyko odbiorcy. Ubezpieczenie tego rodzaju transportu odbywa się jedynie na wyraźna prośbę Kupującego. Dotyczy to również dostawy franco i dostawy przez własne pojazdy zakładu.

7. Odbiór

 

(1) Drobne wady nie uprawniają do odmowy odbioru/przyjęcia.

(2) Częściowe dostawy są dozwolone, chyba że jest to w konflikcie z interesami Kupującego.

8. Roszczenia gwarancyjne

 

(1) Mamy prawo do wymiany towaru w ustalonym terminie.

(2) Jeśli skorzystamy z prawa wymiany towaru, mamy prawo do realizacji bezpłatnej naprawy.

(3) Jeśli naprawa się nie powiedzie lub nie zostanie zrealizowana w odpowiednim terminie, Kupujący zachowuje swoje ustawowe prawa, w tym prawo do naprawy lub wymiany towaru, o ile odpowiada to Kupującemu, prawo do obniżenia ceny kupna ze względu na wadę towaru, za którą odpowiada Sprzedający lub, jeśli przedmiotem odpowiedzialności cywilnej za wady nie jest usługa budowlana, prawo odstąpienia od umowy.

(4) Jeśli korzystamy z prawa naprawy, Kupujący będzie uprawniony do wstrzymania części kwoty, która powinna być równa maksymalnie 3-krotności przewidywanych wydatków poniesionych na usunięcie wady.

(5) Roszczenia Kupującego z tytułu pokrycia kosztów dodatkowych, w szczególności transportu, podróży, pracy i kosztów materiałowych są wykluczone, jeśli wydatki te uległy zwiększeniu, ponieważ towary przeniesiono do innej lokalizacji niż ta, w której Kupujący przebywał, chyba że przekazanie wynika z wykorzystania właściwego dla przeznaczenia .

(6) Nie udziela się gwarancji w następujących przypadkach: Nieodpowiednie lub niewłaściwe użytkowanie, wadliwy montaż lub uruchomienie przez klienta lub osobę trzecią, naturalne zużycie, wadliwa lub niedbała obsługa, niewłaściwa konserwacja, niewłaściwa obsługa, wadliwa prace budowlane, nieodpowiednie podłoże, oddziaływania chemiczne, elektrochemiczne i elektryczne, wpływy, o ile nie są one objęte umową.

(7) Oczywiste braki w wydajności pracy mogą być być uwzględnione, jeśli zostały zgłoszone natychmiast po ich wykryciu. W pozostałych przypadkach obowiązuje § 640 ustęp 2 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego. Ponadto w celu zachowania prawa do roszczeń gwarancyjnych należy powiadomić nas niezwłocznie o wadzie, jednak nie później niż dwa tygodnie po dostawie. Wadliwe elementy muszą być w stanie, w którym były w momencie wykrycia wady i przygotowane do inspekcji.

(8) Przed naprawą/wymianą należy sprawdzić, czy element nie podlega gwarancji. Przeprowadzone niewłaściwe naprawy wykluczają roszczenia gwarancyjne.

(9) Powyższe przepisy nie mają zastosowania do sprzedaży używanych przedmiotów Są one dostarczane z wyłączeniem wszelkich roszczeń gwarancyjnych z wyjątkiem roszczeń o odszkodowanie, postanowienia sekcji nr 9, które pozostają nienaruszone.

9. Odpowiedzialność

 

(1) Jeżeli przedmiot dostawy z naszej winy nie może być używany przez Kupującego zgodnie z umową, w wyniku zaniedbania lub wadliwego wykonania spowodowanego niewłaściwymi propozycjami lub doradztwem przed lub po zawarciu umowy lub przez naruszenia innych zobowiązań wynikających z umowy - w szczególności instrukcji eksploatacji i konserwacji dostarczonego towaru - wówczas obowiązują przepisy sekcji nr 8 i nr 9 ustęp 2 z wyłączeniem innych roszczeń Kupującego.

(2) Ponosimy odpowiedzialność za niesamoistne szkody w przedmiocie dostawy, z jakichkolwiek względów prawnych - tylko w przypadku:

a) zamierzonych działań,

b) rażącego niedbalstwa właściciela/organów lub kadry,

c) zawinionego naruszenia życia, uszkodzeń ciała, zdrowia,

d) wad, które zostały celowo ukryte lub których brak gwarantowaliśmy,

e) wad dostarczonych towarów, jeżeli odpowiedzialność za nie była gwarantowana zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt w stosunku do osób lub szkód materialnych prywatnie używanych przedmiotów.

W przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy ponosimy odpowiedzialność za rażące i lekkie zaniedbania pracowników, w tym ostatnim przypadku z ograniczeniem do typowych dla umowy, możliwych do przewidzenia szkód. Inne roszczenia są wykluczone.

10. Przedawnienie

 

Wszelkie roszczenia Kupującego - niezależnie od przyczyny prawnej - ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy. Do roszczeń o odszkodowanie zgodnie z sekcją nr 9 ustęp 2a do e mają zastosowanie terminy ustawowe. Mają one także zastosowanie do usuwania wad budynku lub przedmiotów dostawy, które zgodnie ze swoim zastosowaniem zostały użyte dla budynku i spowodowały jego uszkodzenie.

11. Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość miejscowa sądu

 

(1) Warunki umowy podlegają prawu niemieckiemu.

(2) Miejscem wykonania zobowiązania jest 46325 Borken (Westf.) w Niemczech. Właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających z umowy jest siedziba naszej firmy, pod warunkiem, że nabywca jest handlowcem. Właściwość miejscowa sądu obowiązuje również dla czeków i weksli.

12. Klauzula salwatoryjna

 

Jeśli poszczególne punkty umowy są nieważne pod względem prawnym, pozostała część umowy zachowuje ważność. Nie ma to zastosowania, jeżeli przestrzeganie umowy stanowiłoby nadmierne trudności dla jednej ze stron.