OWDiS

OWDiS

Wersja Czerwiec 2020
Ogólne Warunki Dostaw i Sprzedaży (OWDiS) - Börger GmbH

 

1. Zakres obowiązywania

(1) Nasze Ogólne Warunki Dostaw (OWD) obowiązują do realizacji dostaw i usług dla kupców i przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) oraz dla osób prawnych prawa publicznego lub wyodrębnionych majątków publiczno-prawnych.

(2) Zastosowanie mają wyłącznie nasze Ogólne Warunki Handlowe; nie uznajemy przeciwnych lub odbiegających od naszych OWH warunków zleceniodawcy, chyba że wyraźnie wyraziliśmy zgodę na ich obowiązywanie. Nasze OWH znajdują zastosowanie także, gdy znając przeciwne lub odbiegające od naszych warunków handlowych warunki zleceniodawcy dokonamy dostaw i usług bez żadnych zastrzeżeń.

2. Zawarcie umowy – Oświadczenia – Prawa – Zakazy cesji

(1) Złożone przez nas oferty lub kosztorysy nie są wiążące. Zamówienie zleceniodawcy stanowi wiążącą ofertę, którą możemy przyjąć w ciągu czternastu dni od jej otrzymania. Umowa – w przypadku braku specjalnego uzgodnienia – jest zawierana w momencie złożenia pisemnego potwierdzenia zamówienia.

(2) Ustne przyrzeczenia złożone przez naszych przedstawicieli lub inne osoby pomocnicze wymagają naszego pisemnego potwierdzenia.

(3) Zastrzegamy sobie prawo własności oraz prawo do eksploatacji praw autorskich do ilustracji, rysunków, projektów, kalkulacji i innych dokumentów. Dotyczy to również dokumentów pisemnych, które są oznaczone jako poufne. Przed ich przekazaniem osobom trzecim jest wymagana nasza wyraźna pisemna zgoda.

(4) Roszczenia umowne nie mogą być przenoszone przez zleceniodawcę bez naszej pisemnej zgody, o ile nie mają zastosowania przepisy § 354 a niemieckiego kodeksu handlowego.

3. Przedmiot umowy i usług – Jakość towarów

(1) Bez wyraźnego zlecenia nie jesteśmy przy dostawie specjalnie zamówionych wzgl. szczegółowo opisanych lub wyszczególnionych towarów zobowiązani do planowania lub udzielenia porady dotyczącej kwestii, czy zleceniodawca może stosować dostarczone przez nas produkty do swoich procesów i zastosowań, chyba że uzyskaliśmy wiedzę o istotnych dla umowy okolicznościach lub musieliśmy ją uzyskać bez rażącego zaniedbania.

(2) Podane przez nas informacje dotyczące przedmiotu dostawy lub usługi (np. ciężary, wymiary, wartości użytkowe, obciążalność, tolerancje i dane techniczne) oraz nasze prezentacje (np. rysunki i ilustracje) są tylko danymi przybliżonymi, chyba że możliwość zastosowania zgodnie z przewidzianym umownie celem wymaga dokładnej zgodności.

(3) Opisy przedmiotu umowy lub zakresu dostawy i usług, specyfikacji własności i danych technicznych nie należy rozumieć jako przyrzeczenia właściwości.

(4) Zleceniobiorca może w stosunku do zamówionych towarów zgłaszać jakościowe roszczenia tylko w takiej wysokości, jakiej można racjonalnie lub zgodnie ze standardami w handlu wymagać przy towarach w przedziale cenowym zamówionego towaru.

(5) Rozbieżności przyjęte zwyczajowo w handlu oraz rozbieżności wynikające z przepisów prawnych lub stanowiące techniczne ulepszenia oraz wymiana komponentów na elementy równoważne są dopuszczalne, o ile nie pogarszają przydatności zgodnie z umownie przewidzianym celem.

(6) Zamówione towary są dostarczane zasadniczo bez specjalnych urządzeń zabezpieczających. Partner umowy może zamówić takie urządzenia zabezpieczające w naszej firmie na własny koszt.

4. Ceny

(1) Ceny obowiązują dla uzgodnionego zakresu usług i dostaw. Dodatkowe lub specjalne usługi są naliczane osobno.

(2) Ceny są podane w euro loco fabryka plus opakowanie, ustawowy podatek VAT, cło na dostawy eksportowe oraz opłaty i inne podatki publiczne. Jeżeli w przypadku dostaw towarów do innych krajów UE odpowiedzialność za transport spoczywa na zamawiającym, zobowiązuje się on do natychmiastowego, kompletnego i prawidłowego dostarczenia nam niezbędnych dowodów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa niemieckiego (np. potwierdzenie dotarcia towaru, certyfikat białego przewoźnika lub listy przewozowe CMR). Jeżeli zamawiający nie wywiąże się z tego obowiązku w odpowiednim czasie, zastrzegamy sobie prawo do doliczenia zamawiającemu do kwoty faktury niemieckiego podatku VAT według obowiązującej stawki podatku. Powyższe obowiązuje także w stosunku do nieopodatkowanych dostaw wewnątrzwspólnotowych, do których prawo niemieckie nie ma zastosowania, o ile lokalne przepisy wymagają odpowiednich dowodów, oraz w stosunku do dostaw do krajów trzecich, w których zamawiający jest odpowiedzialny za zgłoszenie wywozowe.

(3) Jeżeli dostawa lub usługa zostanie przesunięta o więcej niż cztery miesiące od momentu zawarcia umowy i jeżeli w międzyczasie wzrosną koszty płac, materiałów, opakowań, frachtu, podatków lub ceł, uzgodniona cena może zostać skorygowana odpowiednio do wyżej wymienionych czynników kosztowych. O ile uzgodnione ceny opierają się na naszych cennikach, a dostawa lub usługa ma nastąpić dopiero po upływie czterech miesięcy od zawarcia umowy, zastosowanie mają nasze cenniki obowiązujące w momencie dostawy lub usługi (w każdym przypadku pomniejszone o uzgodniony procent lub stały rabat). Jeżeli zatem cena zmieni się o więcej niż 5% w stosunku do ceny uzgodnionej w umowie, zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli nie zrezygnujemy z naszego żądania podwyższenia ceny mimo zgłoszenia przez zleceniodawcę zamiaru odstąpienia od umowy.

5. Zastrzeżenie własności

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności do towarów do momentu spłaty wszystkich naszych wierzytelności wobec zleceniodawcy wynikających ze zobowiązań handlowych, łącznie z przyszłymi wierzytelnościami wynikającymi z umów zawartych w tym samym czasie lub później. Obowiązuje to także wówczas, gdy niektóre lub wszystkie nasze wierzytelności zostały uwzględnione w rachunku bieżącym, a saldo zostało wyrównane i uznane. Zleceniodawca ma prawo do rozporządzania zakupionymi towarami w toku zwykłej działalności gospodarczej.

(2) Zastrzeżenie własności dotyczy również wyrobów powstałych w wyniku przetwarzania, mieszania, kombinacji i łączenia naszych towarów przy ich pełnej wartości, w przypadku których funkcjonujemy jako producent bez żadnych wynikających dla nas z tego tytułu zobowiązań. Jeżeli podczas przetwarzania, mieszania, kombinacji lub łączenia z towarami strony trzeciej, ma ona do nich prawo własności, nabywamy prawo współwłasności do nowego przedmiotu zgodnie ze stosunkiem wartości towaru odrębnego do pozostałych przetworzonych towarów w czasie przetwarzania, łączenia lub mieszania.

(3) Wierzytelności wynikające z odsprzedaży na rzecz osób trzecich zleceniodawca ceduje na nas od razu w pełnej kwocie lub w wysokości naszego udziału we współwłasności ze wszystkimi prawami ubocznymi i priorytetem przed resztą do zabezpieczenia. My ze swojej strony akceptujemy cesję. W celu ściągania tych wierzytelności zleceniodawca jest także uprawniony do cesji. Nasze pełnomocnictwo do samodzielnego ściągania wierzytelności pozostaje nienaruszone, ale zobowiązujemy się do nieściągania wierzytelności, dopóki zleceniodawca wypełnia należycie swoje zobowiązania płatnicze i inne zobowiązania. Możemy wymagać, aby zleceniodawca poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, przekazał nam wszelkie informacje konieczne do ściągnięcia wierzytelności, przekazał odpowiednie dokumenty i powiadomił dłużników o cesji.

(4) Zleceniodawca musi niezwłocznie poinformować nas listem poleconym o dostępie osób trzecich do należących do nas towarów oraz wierzytelności. Towary i związane z nimi wierzytelności nie mogą być zastawiane na rzecz osób trzecich, ani być przekazywane dla zabezpieczenia przed całkowitym spłaceniem naszych wierzytelności.

6. Warunki płatności

(1) O ile nie podano lub nie uzgodniono inaczej, zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ceny natychmiast po otrzymaniu towaru lub innych usług bez potrącania skonta.

(2) Prawo do potrącenia przysługuje zleceniodawcy tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane.

(3) Prawo zatrzymania po stronie zleceniodawcy jest wyłączone, chyba że roszczenie wzajemne zleceniodawcy pochodzi z tego samego stosunku umownego i jest bezsporne lub prawomocnie stwierdzone.

7. Świadczenie i czas świadczenia

(1) Wiążące terminy dostaw lub usług wymagają do celów dowodowych naszego pisemnego potwierdzenia. O ile jest konieczne współdziałanie ze strony zleceniodawcy, uzgodniony termin świadczenia usługi nie może rozpocząć się przed wypełnieniem tego obowiązku przez zleceniodawcę. Obowiązek współdziałania może polegać na terminowym dostarczeniu przez zleceniodawcę wszystkich dokumentów, niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Także przestrzeganie warunków płatności stanowi w tym sensie obowiązek współdziałania.

(2) Uzgodniony termin uznaje się za dotrzymany:

     (a) w przypadku dostawy bez instalacji lub montażu, gdy gotowa do eksploatacji przesyłka była dostarczona lub odebrana w uzgodnionym terminie dostawy lub usługi. Jeżeli dostawa jest opóźniona z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy, termin uważa się za dotrzymany, jeżeli zgłoszenie gotowości do wysyłki nastąpi w uzgodnionym terminie;

     (b) w przypadku dostawy z instalacją lub montażem, gdy czynność ta nastąpi w uzgodnionym terminie.

(3) Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych, jeżeli

     (a) zleceniodawca może wykorzystać dostawę częściową w ramach ustawowego celu przeznaczenia,

     (b) dostawa pozostałych zamówionych towarów jest zapewniona oraz

     (c) zleceniodawca nie ponosi w związku z tym żadnych istotnych dodatkowych prac ani dodatkowych kosztów (chyba że zleceniodawca oświadczy, że jest gotów do poniesienia tych kosztów).

(4) Jeżeli z przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności, nie otrzymamy dostaw lub usług od naszych poddostawców lub podwykonawców mimo odpowiedniego pokrycia lub nie otrzymamy ich prawidłowo lub terminowo lub jeżeli wystąpią przypadki siły wyższej, poinformujemy o tym zleceniodawcę w odpowiednim czasie. W takim przypadku jesteśmy uprawnieni do odroczenia dostawy lub usługi na czas trwania przeszkody lub do odstąpienia od umowy w całości lub w części z powodu niezrealizowanej części umowy, o ile wywiązaliśmy się ze spoczywającego na nas obowiązku udzielenia informacji i nie przejęliśmy ryzyka realizacji dostawy lub ryzyka produkcyjnego. Siła wyższa obejmuje strajk, lokaut, urzędowe interwencje, niedobory energii i surowców, niepowstałe z naszej winy wąskie gardła transportowe, niepowstałe z naszej winy utrudnienia operacyjne, np. spowodowane pożarem, wodą i uszkodzeniem maszyn, oraz wszelkie inne utrudnienia, które z obiektywnego punktu widzenia nie zostały spowodowane z naszej winy.

(5) Jeżeli termin dostawy lub usługi lub okres dostawy lub usługi został umownie uzgodniony w sposób wiążący lub jeżeli w wyniku zdarzeń wymienionych w powyższym ustępie 4 uzgodniony termin dostawy lub usługi lub uzgodniony okres dostawy lub usługi został przekroczony o więcej niż cztery tygodnie, lub jeżeli w przypadku niewiążącego terminu usługi przestrzeganie umowy jest dla zleceniodawcy obiektywnie nie do zaakceptowania, ma on prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do jej jeszcze nie zrealizowanej części. Dalsze prawa zleceniodawcy, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, nie mają w tym przypadku zastosowania.

8. Zwłoka dłużnika – Ponoszenie odpowiedzialności

(1) W przypadku zwłoki nasza odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody spowodowane zwłoką w przypadku zwykłego zaniedbania jest ograniczona do 5% ceny umownej. Dalsze roszczenia zleceniodawcy pozostają nienaruszone.

(2) O ile dostarczany przedmiot jest określony jedynie na podstawie ogólnych właściwości, ponosimy odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę tylko wtedy, gdy nie możemy udowodnić, że nie ponosimy odpowiedzialności za późniejsze wykonanie, opóźnienie dostawy lub wadliwość przedmiotu. Uzupełniająco stosuje się przepisy nr XI OWH.

9. Spełnienie – Przeniesienie ryzyka – Odbiór

(1) Dostawa odbywa się z zakładu, który jest również miejscem spełnienie świadczenia. Na życzenie i koszt zleceniodawcy towar zostanie wysłany do innego miejsca przeznaczenia (sprzedaż wysyłkowa). O ile nie uzgodniono inaczej, jesteśmy uprawnieni do samodzielnego określenia rodzaju przesyłki (w szczególności firmy transportowej, drogi wysyłki, opakowania).

(2) Na wyraźne życzenie zleceniodawcy i na jego koszt ubezpieczymy przesyłkę od kradzieży, stłuczenia, szkód transportowych, uszkodzenia spowodowanego ogniem i wodą lub innych ryzyk podlegających ubezpieczeniu. Jeżeli wysyłka lub dostawa opóźnia się z winy zleceniodawcy, możliwe jest naliczenie opłat za przechowywanie. Opłata za przechowywanie jest obliczana w wysokości 0,5% kwoty faktury za każdy rozpoczęty miesiąc od zgłoszenia gotowości. Opłata za przechowywanie jest ograniczona do 5% kwoty faktury, chyba że nie udowodniono przypadku rażącego niedbalstwa lub działania umyślnego. Zleceniodawca zachowuje prawo do udowodnienia, że nie są ponoszone żadne koszty lub poniesiono niższe koszty przechowywania.

(3) Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości towaru przechodzi na zleceniodawcę najpóźniej w momencie przekazania towaru. W przypadku sprzedaży wysyłkowej ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru oraz również ryzyko opóźnienia przechodzi już z chwilą wydania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki.

(4) Jeżeli uzgodniono odbiór towaru, to odbiór ma decydujące znaczenie dla przeniesienia ryzyka W pozostałym zakresie w stosunku do uzgodnionego odbioru obowiązują odpowiednio ustawowe przepisy prawa o umowach o dzieło. Jeżeli zleceniodawca popadnie w zwłokę z odbiorem, jest to równoznaczne z przekazaniem lub odbiorem.

10. Roszczenia z tytułu wad – Przedawnienie 

(1) Zleceniodawca musi przestrzegać zobowiązań wynikających z § 377 HGB. Zastrzeżenie dotyczące wad widocznych w momencie dostawy należy zgłaszać przedsiębiorstwu transportowemu oraz należy takiemu przedsiębiorstwu zlecić spisanie takich wad. Powiadomienia o wadach muszą zawierać w miarę możliwości jak najbardziej szczegółowy opis wady. Przed naprawą / zamówieniem części zamiennej należy wykazać zleceniobiorcy, czy ma zastosowanie gwarancja. Przeprowadzone niewłaściwe naprawy wykluczają roszczenia gwarancyjne. Niezgłoszenie wad w odpowiednim czasie wyklucza wszelkie roszczenia zleceniodawcy.

(2) Nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne oświadczenia, pochwały lub reklamę niezależnego od nas producenta lub innych osób trzecich; nie stanowią one umownego przyrzeczenia właściwości towaru.

(3) Roszczenia zleceniodawcy z tytułu pokrycia dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem późniejszym, w szczególności koszty transportu, podróży, pracy i materiału są wykluczone, jeżeli wydatki te uległy zwiększeniu, ponieważ dostarczone przez nas towary przeniesiono do innej lokalizacji niż ta, w której zleceniodawca przebywał, chyba że przekazanie wynika z wykorzystania właściwego dla przeznaczenia.

(4) Jeżeli zleceniodawca może żądać usunięcia wady, może on po upływie terminu płatności odmówić zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia, lecz nie więcej niż trzykrotności kosztów wymaganych do usunięcia wady.

(5) Nasza odpowiedzialność za naruszenie obowiązków spowodowanych wadami fizycznymi rzeczy jest wykluczona, o ile wady i związane z nimi szkody nie wynikają w sposób możliwy do udowodnienia z wadliwego materiału, wadliwej konstrukcji lub wadliwego wykonania lub błędnej instrukcji montażu i obsługi. W szczególności wyłączona jest gwarancja i odpowiedzialność za następstwa niewłaściwego użytkowania (w szczególności w przypadku montażu niezgodnego z aktualnym stanem techniki lub montażu niezgodnego z instrukcją montażu) lub naturalnego zużycia towaru, nadmiernego użytkowania lub nieodpowiednich środków roboczych oraz również za skutki oddziaływań fizycznych, chemicznych lub elektrycznych, które nie odpowiadają zamierzonym, przeciętnym standardowym oddziaływaniom.

(6) Termin przedawnienia dla roszczeń z tytuł wad rzeczowych wynosi 12 miesięcy. Nie dotyczy to umów budowlanych, przedmiotów, które zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem zostały użyte w budynku i spowodowały jego wadliwość, roszczeń z tytułu naruszenia życia, ciała i zdrowia oraz przynajmniej rażącego niedbałego naruszenia obowiązków przez nas lub jednego z naszych prawnych przedstawicieli lub pomocników. Powyższe nie narusza także specjalnych przepisów ustawowych dotyczących roszczeń osób trzecich o wydanie rzeczy (§ 438 I nr 1 BGB), podstępu sprzedającego (§ 438 III BGB) oraz roszczeń regresowych dostawcy w przypadku ostatecznej dostawy do konsumenta (§ 479 BGB).

11. Odpowiedzialność za szkody

(1) Ponosimy odpowiedzialność za szkody – niezależnie od podstawy prawnej – bez ograniczeń w przypadku

     (a) zamierzonych działań,

     (b) zawinionego naruszenia życia, uszkodzeń ciała lub zdrowia,

     (c) wad, które zostały podstępnie przemilczane lub których brak został przez 
     nas zagwarantowany,

     (d) wad dostarczonych towarów, jeżeli odpowiedzialność za nie była 
     gwarantowana zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt 
     (ProdHaftG) w stosunku do osób lub szkód materialnych prywatnie używanych
     przedmiotów.

(2) W przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych także ponosimy odpowiedzialność, w przypadku zwykłego zaniedbania nasza odpowiedzialność ogranicza się jednak do szkód, które w momencie zawierania umowy przewidzieliśmy jako możliwe następstwo naruszenia umowy lub które powinniśmy byli przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, a których należy się zwykle spodziewać, gdy przedmiot dostawy jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Istotne obowiązki umowne to zobowiązania, które chronią istotną pod względem umownym pozycję prawną zleceniodawcy, którą umowa musi mu przyznać zgodnie z jej treścią i celem, oraz takie zobowiązania, których wypełnienie dopiero umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i w których przestrzeganie zleceniodawca pokładał lub może pokładać zaufanie.

(3) Ponosimy również odpowiedzialność za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem. Jeżeli jednak zostały naruszone inne niż istotne obowiązki umowne i dotyczy to także innych dóbr prawnych niż życie, ciało lub zdrowie, nasza odpowiedzialność w przypadku rażącego niedbalstwa ogranicza się również do szkód, które w momencie zawierania umowy przewidzieliśmy jako możliwe następstwo naruszenia umowy lub które powinniśmy byli przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, a których należy się zwykle spodziewać, gdy przedmiot dostawy jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.

(4) Inne roszczenia są wykluczone.

(5) Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w ust. 1 do 4, dotyczą również odpowiednich naruszeń obowiązków przez naszych przedstawicieli.

(6) O ile odpowiedzialność odszkodowawcza wobec nas jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności odszkodowawczej naszych organów, przedstawicieli prawnych, pracowników i innych osób działających w ich imieniu.

12. Wybór prawa – Właściwość miejscowa sądu

(1) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem norm kolizyjnych i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

(2) Wyłączna właściwość miejscowa należy do sądu w miejscu siedziby firmy w Borken-Weseke.


13. Kontrola eksportu

(1) Zamawiający zobowiązuje się w każdym przypadku do powstrzymania się od następujących transakcji:

     (a) transakcje z osobami, organizacjami lub instytucjami, które znajdują się na 
     liście sankcji zgodnie z przepisami WE lub amerykańskimi przepisami 
     eksportowymi, lub które są sprzeczne z aktualnie obowiązującymi przepisami
     prawa.

     (b) transakcje z krajami objętymi embargiem, które są zakazane.

     (c) transakcje, dla których nie uzyskano niezbędnego zezwolenia.

     (d) transakcje, które mogą być związane z bronią ABC lub wojskowym 
     zastosowaniem końcowym.

(2) Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania nas bez konieczności wezwania, jeżeli dowie się o naruszeniu powyższych obowiązków lub o związanym z tym podejrzeniu.

(3) Jeżeli zamawiający naruszy powyższe zobowiązania, mamy prawo do odstąpienia od umowy. Dochodzenie dalszych ewentualnych roszczeń, w szczególności roszczeń odszkodowawczych, pozostaje nienaruszone.

(4) Na żądanie zamawiający przekazuje nam wszystkie ewentualnie niezbędne informacje dla procesu uzyskania pozwolenia na eksport w Federalnym Urzędzie Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA).